Høringsinnspill til Nett i tide - om utvikling av strømnettet

Illustrasjonsfoto hvor man ser strømmaster bak en bilvei. Bildet er tatt i skumring og med høy eksponering som gjør at billysene blir lysstriper.

Drivkraft Norge har sendt inn høringsinnspill til Strømnettutvalgets utredning «Nett i tide – om utvikling av strømnettet». Vi mener at Strømnettutvalget har mange gode anbefalinger. Drivkraft Norge støtter særlig utvalgets anbefalinger til tiltak for å få raskere utbygging av strømnettet i Norge.

Strømnetutvalgets utredning NOU 2022:6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» inneholder blant annet forslag til tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.

Drivkraft Norge støtter særlig utvalgets anbefalinger til tiltak for å få raskere utbygging av strømnettet i Norge. Vi vil blant annet trekke frem anbefalingene om å innføre frister, «fast track» for enkle prosjekter og bedre prosessene knyttet til søknadsbehandlingen i nettselskapene som viktige grep.

Ladeoperatører er en relativ ny kundegruppe for nettselskapene. Bransjen etablerer hurtigladestasjoner i hele landet og må derfor forholde seg til mange ulike nettselskap med områdekonsesjon, i tillegg til NVE og Statnett. Hurtigladestasjoner er relativt standardiserte anlegg og bør kunne følge et forutsigbart og transparent søknadsløp hos nettselskaper og NVE.

I høringsinnspillet vektlegger Drivkraft Norge:

 • Lik praksis på tvers av nettselskapene ved behandling av søknader
 • Prosjekter med høy samfunnsnytte, som etablering av ladestasjoner, bør prioriteres i en saksbehandlingskø

Store forskjeller mellom nettselskapene

Drivkraft vil særlig trekke frem utvalgets anbefaling om å gi transparent og god informasjon til aktørene over ledig kapasitet, fortrinnsvis helt ned på distribusjonsnettnivå, og økt tilsyn med nettselskapenes etterlevelse av tilknytningsplikten.

Erfaringer fra våre medlemmer viser at det er stor forskjell på hvordan de ulike nettselskapene behandler søknader om tilknytning til strømnettet ved etablering av hurtigladestasjoner. Her mener vi det er stort forbedringspotensiale. Nettselskapene er regulert gjennom et inntektsreguleringsregime og vi stiller spørsmål til om denne reguleringen er til hinder for å bruke mer ressurser på søknadsbehandling og til å fordele ledig kapasitet i nettet raskt. Vi er derfor enige i utvalgets anbefaling om at nettselskapene i større grad enn i dag bør sette ut oppdrag i forbindelse med planlegging og konsesjonsbehandling, som et tidsbesparende tiltak dersom de har ressursmangel.

I dag opplever ladeoperatørene at nettselskaper vurderer begrepet «overveiende sannsynlig for at flere vil trenge kapasitet» ulikt. Det bør være lik tolkning av dette begrepet på tvers av nettselskapene. Dette henger sammen med vurderingen av hvem som skal betale for investeringen i fremtidig kapasitet. Her ser vi rom for en tydeliggjøring for å oppnå lik tolkning på tvers av nettselskap.

Drivkraft Norges mener det ikke er tilstrekkelig å bare prioritere prosjekter etter «først til mølla» prinsippet og ut fra modenhet, slik utvalget foreslår. Vi mener det i større grad også bør etableres kriterier for å kunne prioritere prosjekter etter samfunnsnytte.

Nødvendig for å innfri internasjonale forpliktelser

Ladeoperatører over hele landet opplever nå at de ikke får realisert sine investeringsplaner grunnet lange ventetider for å få tilsagn om tilknytning til strømnettet. En mangel på tilgang til strømnettet kan føre til at satsingen på elbiler i Norge går saktere enn nødvendig, noe som øker risikoen for at både nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser ikke innfris.

Drivkraft Norge mener derfor at etablering av hurtigladestasjoner er viktig for flere samfunnsmål og bør derfor prioriteres i saksbehandlingskøen.

Dokumenter

Høringsinnspill til NoU 2022:6 Nett i tide- om utvikling av strømnettet (PDF)

 1. Så mye strøm ble solgt til elbillading i 2022

  For første gang publiseres norske omsetningstall for salg av strøm til lading av elbiler. Drivkraft Norge ønsker å øke innsikten i utviklingen av lademarkedet, og har derfor samlet inn historiske tall fra våre medlemmer over omsetningen av strøm til lading i Norge.

 2. – Alle fornybare løsninger må til!

  Sammen med Norges Lastebileier-Forbund satte Drivkraft Norge fokus på utslippsreduksjoner innen tungtransporten under årets Arendalsuka. Fagsjef Einar Gotaas var tydelig på at det haster å redusere utslippene, og at alle fornybare løsninger må til dersom klimamålene i 2030 skal nås.

 3. Møt oss i Arendal!

  Sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer vi til faglig påfyll og politisk debatt om tungtransportens vei mot 2030 under Arendalsuka. Du finner oss i Samferdselsteltet tirsdag 15. august kl. 17:00.