Klimanøytrale løsninger innen 2050

Person står på scene med prestasjon i bakgrunnen.

Thomas M. Edvardsen fra Flogas presenterte veikartet under Gasskonferansen tirsdag.

Tirsdag lanserte Drivkraft Norge LPG-bransjens veikart for bransjens ambisjoner om klimanøytrale løsninger innen 2050. Med veikartet ønsker vi å vise hvordan framtidens LPG, basert på fornybare råstoffer, kan bidra til Norges grønne omstillingsmål.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Energikrevende virksomheter og industrier, hvor elektrisitet ikke kan dekke effektbehovet, har behov for andre energiløsninger. Løsninger som både er kostnadseffektive, bidrar til mindre lokale utslipp og reduserer utslipp av klimagasser. Ambisjonen er at bransjens produkter for transport og oppvarming skal være klimanøytrale innen 2050.

For at LPG-bransjen skal nå målet om å tilby klimanøytrale løsninger innen 2050, må det etableres rammevilkår som legger til rette for en omlegging til fossilfrie løsninger.

- LPG er allerede en attraktiv energiløsning for mange virksomheter, men framover ønsker bransjen å introdusere fossilfrie LPG-alternativer på markedet. Med introduksjon av bio-LPG på markedet er det mulig også for energikrevende industri som er avhengig av bruk av gass, å nå klimamålene, sier administrerende direktør i Drivkraft Norge Kristin Bremer Nebben

Bio-LPG er en fornybar gass med de samme kjemiske egenskapene som LPG og produseres av organiske/vegetabilske råstoff. Bio-LPG produseres i dag på en rekke bio-raffinerier rundt om i Europa. Raffineriene vil få en nøkkelrolle i årene framover når det gjelder utvikling og produksjon av stadig mer fornybart drivstoff, men det krever riktige rammebetingelser og investeringsstøtte for storskalaproduksjon.

Drivkraft Norge jobber for å sikre at de beste fornybare drivstoffene tas i bruk.

- For at de beste og mest klimavennlige energibærerne til oppvarming og prosess skal erstatte de fossile, er det nødvendig med teknologinøytrale rammebetingelser. Vi ønsker derfor at det stilles krav til reduksjonsplikt hvor fokuset er klimagassutslippet fra hele verdikjeden. Ved å likestille alle teknologier vil de fornybare drivstoffene med høy klimanytte premiers framfor de fossile, sier Kristin Bremer Nebben.

Dokumenter

Veikartet for LPG (PDF)

  1. Høringssvar om RED III

    Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar til Energidepartementet om fornybardirektiv III (Renewable Energy Directive III). I høringssvaret vårt oppfordrer vi Miljødirektoratet til å legge opp til et tett samarbeid med både transportetatene og NVE i arbeidet med å følge opp artikkel 25 i fornybardirektiv III.

  2. Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

    Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.