Høring om veiprisingskonsepter

Publisert

Drivkraft Norge ønsker et dynamisk veiprisingsystem som reflekterer hvor, når og hva slags kjøretøy man kjører.

Skattedirektoratet og Statens Vegvesen har laget en utredning hvor de skisserer ulike modeller for hvordan et veiprisingssystem kan fungere og tas i bruk. Denne har nå vært ute på høring, og Drivkraft Norge har sendt inn et skriftlig høringssvar som kan leses her.

I korte trekk består utredningen fra Skattedirektoratet og Statens Vegvesen av tre hovedmodeller. Utredningen ser på hvordan disse oppfyller visse kriterier for å sikre at man betaler for seg ved bruk av bil, og at statens behov for proveny ivaretas.

Av disse tre hovedmodellene, eller konseptene, som beskrives i utredningen, anbefaler utvalget en hybridløsning av dem alle. Denne hybridløsningen blir dermed et fjerde konsept, bestående av ulike delløsninger.

Positivt med utredning

I Drivkraft Norges høringssvar gir vi våre innspill til utredningen og de ulike modellene som skisseres.

– Vi fornøyde med at det nå gjøres en grundig utredning av hvordan utfordringene med dagens veibruksavgifter og bompenger kan løses på en bedre måte, sier Kristin Bremer-Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge har i 20 år arbeidet for et mer dynamisk veiprisingssystem enn det dagens ordning med veibruksavgiftene er.

– Vi har lenge påpekt at forurenser betaler-prinsippet ikke ivaretas ved at veibruksavgiften, slik den er innrettet i dag, er flat og ikke reflekterer hvor, når eller hva slags kjøretøy man kjører, sier Bremer Nebben.

Dynamisk veiprising er løsningen

Drivkraft Norge mener den beste løsningen vil være å gå over til et dynamisk veiprisingsystem. Det vil både oppfylle formålene med veibruksavgiften og bompengene, samt svare ut mandatet for selve utredningen. I utredningen er konsept tre mest likt et dynamisk veiprisingssystem.

– Fordelen med et slikt system er at satsene man skal betale settes ut ifra hvor, når og hva slags kjøretøy man kjører. Det er med andre ord rettferdig, og det sikrer at forurenser betaler. I dynamisk veiprising vil det også være fullt mulig å skille bompenger og veibruksavgift, samtidig som personvernet kan ivaretas, sier Bremer Nebben.

Uenig i at en hybridløsning er best

Drivkraft Norge mener altså at av de tre skisserte konseptene i utredningen, er det konsept tre som vil være det beste. Utvalget anbefaler derimot en slags fjerde løsning, som er en hybridløsning mellom alle de tre skisserte løsningene.

– Vi mener at dette fjerde konseptet ikke svarer ut formålene med veibruksavgift og bompenger, og at det ikke oppfyller mandatet for utredningen på en god nok måte. Det har flere utfordringer ved seg, slik som dobbel beskatning av tungtransporten, sier Bremer Nebben.

Hun ser frem til å følge arbeidet videre.

– Vi kommer til å følge den videre behandlingen av dette, og fortsette å spille inn vårt budskap om at dynamisk veiprising vil være den beste løsningen, sier hun.

Trykk her for å lese Drivkraft Norges høringssvar