Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

Kommunikasjonsrådgiver Felix Haave og fagsjef Hanne Tollerud på høring om NTP 2025-2036 på Stortinget med forside til NTP i forgrunnen

Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.

Teknologinøytralitet og klimatiltak

Under høringen etterlyste vi en teknologinøytral tilnærming til klimatiltak i transportsektoren. Vi påpekte at Norge har en lang vei å gå for å nå klimamålene, og at for å få til dette må alle fornybare løsninger tas i bruk.

Vi trenger teknologinøytrale, forutsigbare og langsiktige rammevilkår som sikrer muligheten til å tilby et bredt spekter av fornybare løsninger. Dette vil øke farten med å redusere utslippene fra transportsektoren.

Teknologinøytralitet innebærer at de ulike kjøretøyteknologiene og energibærerne vurderes ut ifra sammenliknbare kriterier, og gis samme mulighet til å bidra til å oppfylle behovet for utslippsreduksjoner. I NTP gjentar regjeringen at dårlig tilgang på bærekraftig avansert biodrivstoff er en stor hindring for økt bruk. Under høringen påpekte vi nok en gang at vi ikke kjenner oss igjen i denne beskrivelsen. Vi opplever god tilgang på biodrivstoff og er klar til å øke bruken av det i Norge hvis myndighetene legger til rette for det.

Dynamisk veiprising

Drivkraft Norge har fremhevet dynamisk veiprising som en løsning i mange år. Det er positivt at NTP peker på at ny teknologi gjør det mulig å lage mer treffsikre bompengeopplegg som ivaretar personvernhensyn. Ved å kombinere posisjonsbaserte veibruksavgifter og bompenger, så vil vi oppnå et mer treffsikkert og klimaeffektivt avgiftssystem for bruk av bil enn det vi har i dag. En sats som tar hensyn til hvor, når og hva man kjører vil være overens med forurenser betaler-prinsippet, og samtidig oppfylle veibruksavgiftens to formål om å reflektere de marginale eksterne kostnadene bilbruk fører til, samt sikre staten inntekter.

Ladeinfrastruktur

Ett av flere nødvendige tiltak for å redusere klimagassutslippene er elektrifisering. Utvikling av ladeinfrastruktur er avgjørende for å få til dette og Drivkraft Norge er derfor positive til satsingen på 3.7 mrd. kroner til ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy i NTP. Vi mener ladeinfrastruktur er samfunnskritisk infrastruktur som må prioriteres i nettkøen og vi mener i tillegg det er viktig å etablere et helhetlig myndighetsansvar for all ladeinfrastruktur i Norge. Et tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen er også viktig for å sikre en effektiv gjennomføring av klimatiltak i transportsektoren.