Omsetningskravene kutter utslippene med 1,5 millioner tonn CO2

Bruk av biodrivstoff førte til at utslippene ble redusert med 1,5 millioner tonn CO2 i Norge i 2023, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet slapp denne uken endelige tall for hvor mye bærekraftig biodrivstoff som ble brukt for å oppfylle de fire omsetningskravene som er innført i Norge. Til sammen ble det omsatt 673 millioner liter bærekraftig biodrivstoff i Norge i 2023, ifølge Miljødirektoratet. Dette er volum som direkte erstatter bruken av fossile drivstoffer.

Bruken av biodrivstoff førte til at utslippene ble redusert med 1,5 millioner tonn CO2 i 2023. Biodrivstoff er dermed det klimatiltaket som har ført til de største utslippsreduksjonene innen transportsektoren.

Dette er omsetningskravene

Omsetningskravene er rettet inn mot ulike transportformål. Veitransporten har det høyeste kravet, med krav om at minst 19 % av totalvolumet med bensin og diesel skal være bærekraftig biodrivstoff. Tilsvarende er det innført et omsetningskrav for sjøfart på 6 %, luftfart har et krav på 0,5 %, mens ikke-veigående maskiner (som anleggsmaskiner og landbruksmaskiner) har et krav på 10 %.

Mesteparten av biodrivstoffet går til veitrafikken

Siden det totale drivstoffvolumet (til sammen nesten 3,6 milliarder liter drivstoff) og omsetningskravet er høyest for veitrafikken, så går mesteparten av biodrivstoffet til denne sektoren. I 2023 ble det omsatt 534 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til erstatning for fossilt drivstoff til veitrafikken. Disse reduserte alene utslippene med 1 million tonn CO2. 

Tallene fra Miljødirektoratet viser at avansert biodrivstoff utgjorde 97 % av alt biodrivstoff som ble omsatt innenfor kravene i 2023. Dette sikrer høy global klimanytte. Avansert biodrivstoff lages av rester og avfall som ikke kan brukes til mat, og har null direkte avskogingsrisiko.

Medlemmer vil bidra mer

Våre medlemmer ønsker imidlertid å bidra til å redusere utslippene enda mer. Bransjen har derfor utarbeidet en egen veileder for hvordan man kan anskaffe bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, slik at anskaffelsens klimaeffekt kommer i tillegg til den klimaeffekten som omsetningskravene sikrer. Slik vil bransjen raskere fase ut fossile drivstoffer for å bidra til å nå Norges klimamål for 2030. Se hvordan dette kan gjøres i denne veilederen.