Fortsatt mulig med biodrivstoff i offentlige anskaffelser

Det er fortsatt mulig å bruke biodrivstoff i offentlige anskaffelser. I denne artikkelen forklarer vi hvordan. Illustrasjonsfoto: Pexels.com.

Selv om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veiledende drivstoffmatrise nå gir biodrivstoff samme «miljøpoeng» som standard diesel, er det fremdeles mulig for offentlige anskaffelser å bruke biodrivstoff til å redusere sine utslipp.

I februar kom DFØ med sin veiledende drivstoffmatrise for offentlige anskaffelser av drivstoff. Veilederen ble endret etter anbefalinger fra Miljødirektoratet. Denne konkluderer med at et produkt med 100 prosent biodrivstoff får samme «miljøpoeng» som standard diesel i offentlige anskaffelser.

Begrunnelsen er at offentlig anskaffelser av biodrivstoff ifølge de to direktoratene ikke vil gi ytterligere utslippsreduksjoner enn det biodrivstoffet som inngår i omsetningskravet. Videre opplyser de at de ikke kommer til å legge til rette for salg av biodrivstoff ut over omsetningskravet. Hadde de gjort det, ville alle omsettere i markedet blitt stilt overfor de samme kravene ved rapportering av salg av høyinnblandet biodrivstoff. Da vil det være mulig å oppnå en ekstra klimaeffekt ut over det volumet som inngår i omsetningskravet og biodrivstoff ville igjen kvalifiserer som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse.

Drivkraft Norge mener at direktoratenes konklusjon gjør det vanskeligere for offentlig sektor å bidra til å redusere norske klimagassutslipp, og at dette er på kollisjonskurs med regjeringens ambisjoner i andre planverk.

Det er imidlertid fremdeles mulig å sikre at biodrivstoff kjøpt gjennom offentlige anskaffelser bidrar med ytterligere reduksjon av klimagassutslippene, ut over det omsetningskravet bidrar med. For å få det til, må anskaffelsen ha som krav at:

  1. Biodrivstoffet som kjøpes er høyinnblandet (som for eksempel HVO100)

  2. At omsetter bekrefter at dette volumet med biodrivstoff rapporteres til Miljødirektoratet som omsatt utenfor omsetningskravet

  3. At omsetter bekrefter at biodrivstoffet oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Så altså: ved å kreve at omsetter av biodrivstoffet rapporterer volumet som omsatt utenfor omsetningskravet, sikrer man at dette kommer i tillegg til volumet som medgår til oppfyllelse av omsetningskravet. Biodrivstoffet vil da ha ytterligere reduksjonseffekt, og kan dermed inngå som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse.

For at Norge skal nå klimamålene er det er viktig å få mest mulig fornybart drivstoff i eksisterende teknologi i transportsektoren, og biodrivstoff er like viktig for all transport, og bidrar med lik klimaeffekt, uavhengig av om det er privat forbruker eller offentlig kunde. Det er nok klimagassutslipp å kutte, og Drivkraft Norge mener det ikke bør begrense noen teknologier fra å kunne bidra. Offentlig innkjøp kan dessuten bidra med å sette høye miljøkrav; dette bør gjelde for alle teknologier, også for utvikling av biodrivstoff.

Drivkraft Norges medlemmer har som ambisjon å tilby klimanøytrale løsninger i 2050. Dette innebærer at vi på veien dit ønsker å øke andelen fornybart i våre produkter. Norge når ikke klimamålene uten omfattende bruk av bærekraftig biodrivstoff. Da henger det ikke på greip at myndighetenes innkjøpsveileder ikke legger til rette for kjøp av rent biodrivstoff i offentlige anskaffelser.

Les også: