Dette bestemmer drivstoffprisen

Drivstoffpriser avhenger av en rekke ulike faktorer.

Pumpeprisen kan forenklet deles inn i tre komponenter:

  • Avgifter
  • Internasjonal innkjøpspris
  • Selskapenes egne kostnader og margin

Bransjen har i mange år brukt en tommelfinger-regel om at drivstoffprisen kan forklares med at avgifter har stått for 60 prosent av prisen, internasjonal innkjøpspris for 30 prosent og det resterende har vært selskapenes egne kostnader og margin. Dette varierer imidlertid, og dersom ett ledd stiger minsker andelen av den totale prisen for de to andre leddene. Våren 2022 har vi for eksempel sett stor økning i den internasjonale innkjøpsprisen, som følge av internasjonal usikkerhet i markedet knyttet til krigen i Ukraina, økt råoljepris og høy dollarkurs. Dette fører til at den internasjonale innkjøpsprisen våren 2022 står for en større andel av den totale drivstoffprisen enn hva tilfellet var før nyttår.

Vil du vite mer om den historiske prisutviklingen for bensin og diesel? Les her.

1. Avgifter

Prisen på bensin og autodiesel inkluderer veibruksavgifter, CO2-avgift og moms. Nivået på disse avgiftene er politisk bestemt.

I henhold til omsetningskravet for biodrivstoff skal det blandes inn en viss andel med biodrivstoff i bensin og autodiesel. Det betales veibruksavgift på biodrivstoff som selges til veitrafikken, men ingen CO2-avgift.

Avgifter (2022) 

 

Fossilt drivstoff 

 

Biodrivstoff 

Kr/liter 

Bensin 

Autodiesel 

Bioetanol 

Biodiesel 

CO2-avgift 

1,78 

2,05 

- 

 -

Veibruksavgift 

4,95 

3,52 

2,02 

3,09 

Til sammen 

6,73 

5,57 

2,02 

3,09 

I tillegg kommer det merverdiavgift på toppen av disse. 

Vil du vite mer om den historiske utviklingen for veibruksavgifter og CO2-avgift på drivstoff? Les her  

2. Internasjonal innkjøpspris  

Internasjonal pris på produktene blir bestemt av tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet.  Prisene noteres på  internasjonale børser, og selskapene forhandler innkjøpspris på bakgrunn av disse. Handelen med råolje og drivstoffprodukter skjer som regel i dollar. 

 De internasjonale prisene på produktene avhenger blant annet av kvalitet på produktet, råoljepris og raffinerikapasitet. I tillegg påvirker også dollarkursen hva innkjøpsprisen til slutt blir. Andre faktorer som har betydning for pris er den globale økonomiske situasjonen, lagersituasjonen og investeringer i ny produksjon av flytende drivstoff.  

Etterspørselen påvirkes dessuten av sesongsvingninger. Betydningen av eksterne faktorer på drivstoffprisene har kommet tydelig fram våren 2022. Ustabilitet og usikkerhet i det internasjonale markedet knyttet til krigshandlingene i Ukraina førte til at de internasjonale innkjøpsprisene steg til rekordhøye nivåer. 

3. Selskapenes egne kostnader og margin 

Den siste komponenten er det som skal dekke det enkeltes selskapers utgifter til salg av drivstoff, slik som båtfrakt, biltransport, bygging, vedlikehold og drift av terminaler/tankanlegg/stasjonsnettet, distribusjon, administrasjon og markedsføring. 

Hva med biodrivstoff? 

Bærekraftig biodrivstoff er den viktigste årsaken til utslippsreduksjoner fra veitrafikken i Norge. Biodrivstoff har generelt sett hatt høyere internasjonal pris enn tilsvarende fossile produkter. Prisen på biodrivstoff påvirkes av mange av de samme faktorene som for fossile drivstoffer. I tillegg kommer en annen råvaretilgang og annen produksjonsprosess. En økende andel med biodrivstoff i det norske drivstoffmarkedet vil dermed påvirke de samlede innkjøpskostnadene av flytende drivstoff.  

Mye av biodrivstoffet som selges i det norske markedet har ingen felles internasjonal prisreferanse, men prises gjennom bilaterale avtaler.  

 Vil du lære mer om biodrivstoff? Les her.