Regjeringen må bruke dynamisk veiprising

Mange biler på en vei.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 peker regjeringen på utfordringer med fallende inntekter grunnet fordelene ved kjøp og bruk av elbiler. Drivkraft Norge mener at dynamisk veiprising vil sikre likebehandling ved at alle kjøretøy, også elbiler, må betale for bruk av vei. Det vil samtidig sikre forutsigbarhet for forbruker og bransjen. Samtidig vil det sikre stabile inntekter for staten.

Veibruksavgiften skal dekke samfunnskostnadene ved at bilbruken fører til kø, ulykker, slitasje av veiene, støy og lokal forurensing. I dag er det bare biler med forbrenningsmotor som betaler veibruksavgift, da avgiften hentes inn via pumpeprisen for bensin og diesel. En økende andel med elbiler fører til at samlede inntekter for staten fra veibruksavgiften faller raskt.

Dette blir nå delvis kompensert ved å øke og ved å lage nye avgifter i det foreslåtte statsbudsjettet. Det er også signaler om at mer vil komme i årene fremover. Drivkraft Norge mener derfor at dynamisk veiprising, eller posisjonsbasert veibruksavgift som myndighetene kaller det, vil være en mer forutsigbar og rettferdig ordning ved at veibruksavgiften flyttes fra drivstoffpumpen til selve bruken av en bil. Med dynamisk veiprising vil man kunne registeret all trafikk, hvor man kjører og når man kjører. Slik at alle bidrar til å betale for seg på en rettferdig måte. Registreringen skal selvfølgelig innhentes slik at personvernet ivaretas. Noe Datatilsynet har uttalt er fullt mulig å oppnå.

CO2-avgiften må derimot beholdes slik den er innrettet i dag, i pumpeprisen for fossilt drivstoff.

Dynamisk veiprising vil være et langsiktig, forutsigbart og teknologinøytralt virkemiddel laget for framtidens bilpark. Dagens innretning av veibruksavgiften er utdatert og moden for utskifting. Det er derfor veldig bra at det er igangsatt arbeid med å utforme et konseptutvalg ogenutredning om posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger av Skatteetaten og Statens veivesen. Drivkraft Norge bistår i dette arbeidet, og forventer at en slik løsning er på plass innen 2025.

  1. Savner fokus på utslippsreduksjoner fremfor teknologi

    Samferdselsministeren tar til orde for at alle nye, tunge kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy senest fra 2040, og sikter da til el og hydrogen. Drivkraft Norge mener at fornybart flytende drivstoff også må være en del av løsningen for tungtransporten, og er opptatt av at fokuset rettes mot utslippsreduksjoner fremfor teknologitype.

  2. – NTP må være teknologinøytral

    Drivkraft Norge deltok i dag på innspillsmøte om neste nasjonale transportplan. Administrerende direktør Kristin Bremer Nebben var tydelig på at teknologinøytralitet er viktig for å sikre en effektiv reduksjon av klimagasser.

  3. Høring om veiprisingskonsepter

    Skattedirektoratet og Statens Vegvesen har laget en utredning hvor de skisserer ulike modeller for hvordan et veiprisingssystem kan fungere og tas i bruk. Denne har nå vært ute på høring, og Drivkraft Norge har sendt inn et skriftlig høringssvar som kan leses her.