Drivstoff er avgjørende for en god beredskap

Drivkraft Norge har sendt høringsinnspill på rapporten NOU 2023:17 «Nå er det alvor», laget av totalberedskapskommisjonen.

Drivkraft Norge har sendt høringsinnspill på totalberedskapskommisjonens utredning. Vi trekker frem viktigheten av drivstoff for beredskap, samt understreker behovet for at fornybart drivstoff også kan inngå i beredskapslager.

Regjeringen oppnevnte 21. januar 2022 en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport, som senere ble sendt på høring. Drivkraft Norge har sendt høringsinnspill, hvor vi har disse hovedbudskapene:

Involvering av næringslivet er avgjørende for en god totalberedskap

Vi støtter til totalberedskapskommisjonens vurderinger om viktigheten av å involvere og inkludere næringslivet med å sikre god beredskap for hele landet. I behovsbeskrivelsen til kommisjonen påpekes det om økt behov for å involvere næringslivet i større grad. I den henseende støtter Drivkraft Norge opp om at Nærings- og fiskeridepartementet gis koordineringsansvar for forsyningssikkerhet utover det som følger av ansvaret departementet har i dag.

Det er viktig at fornybart drivstoff også kan inngå i beredskapslager

For å bidra til å oppnå Norges klimaforpliktelser er vår bransje pålagt å oppfylle omsetningskrav for biodrivstoff til ulike transportformål. Felles for de alle er at omsetterne er pålagt å omsette en definert andel med bærekraftig biodrivstoff av det totale omsatte volum med flytende drivstoff.

I den henseende at biodrivstoff utgjør en stadig større andel av det flytende drivstoffmarkedet, så trengs det avklaring på at beredskapslagre også kan inneholde biodrivstoff. Det er samfunnsøkonomisk lite effektiv bruk av lagringskapasitet hvis dedikerte terminaler/tanker kun skal forbeholdes fossilt drivstoff.

Flytende drivstoff er avgjørende for en god beredskap

Drivkraft Norges vurderinger om det framtidige drivstoffmarkedet sammenfaller med det totalberedksapskommisjonen beskriver. Det er viktig at rammevilkårene for den framtidige energimiksen ikke utelater flytende drivstoff. Det kommer til å være en viktig del av den totale energimiksen i mange år framover. Beredskapsfunksjon til flytende drivstoff kan ikke undervurderes, ikke minst når elektrifisering av maskin- og kjøretøyparken skjer i høyt tempo for de fleste transportformene.

Les vårt fullstendige høringssvar her.