Bransjens innspill til neste NTP

Drivkraft Norge argumenterer for at bransjen trenger teknologinøytrale, forutsigbare og langsiktige rammevilkår som sikrer muligheten til å tilby et bredt spekter av fornybare løsninger. Det vil øke farten med å redusere utslippene fra transportsektoren. Illustrasjonsfoto av vei: Pexels.

I forbindelse med utformingen av Nasjonal transportplan 2025-2036, har transportvirksomhetene foreslått sine prioriteringer og hvordan ressursene bør fordeles. Disse forslagene har vært på høring, og Drivkraft Norge har sendt inn innspill på vegne av bransjen.

I våres ble sendt ut en ny høring i forbindelse med utarbeidelsen av neste NTP. Bakgrunnen er at samferdselsdepartementet og nærings- og fiskeridepartementet har gitt to oppdrag til transportvirksomhetene, det vil si Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket. Svarene på disse to oppdragene, et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag, var altså på høring frem til 3. juli. Drivkraft Norge sendte inn høringssvar på vegne av våre medlemmer. 

Kort oppsummert trekker vi frem disse fire hovedpunktene i vårt høringssvar:
  1. NTP bør ha en teknologinøytral tilnærming
  2. NTP bør ikke ensidig peke på enkeltteknologier for å oppnå klimagassreduksjoner fra transportsektoren
  3. NTP må erkjenne at alle fornybare løsninger må tas i bruk for å få fart på omstillingene som må til for å nå klimamålene
  4. NTP må bidra til raskere fjerning av barrierer som hindrer utrulling av mer klimavennlige løsninger
Les vårt fullstendige høringssvar her!